„… nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí!“ Daniel 4:29, B21

Jako člověk, který věří Bibli, bys ve svém slovníku neměl mít tři slova: štěstí, náhoda a osud. Nahraď si je slovem „prozřetelnost“, které znamená „předvídat a zabezpečit“. Westminsterské vyznání víry, sepsané v sedmnáctém století, konstatuje: „Bůh, velký Stvořitel všech věcí, svou nesmírně moudrou a svatou prozřetelností zachovává a řídí veškeré stvoření, konání a věci od největší po nejmenší, disponuje jimi a vládne jim.“ To znamená, že je to jeho starost, a ne naše!
Ale co naše lidská vůle? Můžeme jednat nezávisle? Teolog R. C. Sproul napsal: „Boží svrchovaná prozřetelnost stojí nad naším jednáním. Uskutečňuje svou vůli prostřednictvím jednání lidské vůle, aniž by porušila její svobodu.“ Podívej se na Josefa. Bratři se ho pokusili zničit, ale místo toho jej jejich snahy posadily na egyptský trůn a Boží vůle se naplnila. Josef později řekl: „Zamýšleli jste proti mně zlé věci; Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo, co dnes vidíte…“ (1. Mojžíšova 50:20, B21). Nejodpornější Jidášův čin umožnil to nejlepší, co se vůbec kdy stalo: Kristovo usmíření našich hříchů na kříži.
Jsi zmatený z toho, co se kolem tebe děje? Jedním z důvodů je to, že využíváme pouhých deset procent svého duševního potenciálu. Pavel poukazuje na to, že nyní „je naše poznání jen částečné“ (viz 1. Korintským 13:9). Až se dostaneme do nebe, Bůh nám to možná všechno vysvětlí – anebo také ne. Do té doby mu důvěřuj a raduj se. Bůh má v rukou celý svět, včetně tebe!