„Ve vás však zůstává to pomazání, které jste přijali od něj…“ 1. Janova 2:27, B21

Slovo „pomazat“ znamená „nalít a vetřít dovnitř“. Ve Starém zákoně se kněžím vyléval na hlavu olej jako symbol Ducha Božího, který na nich spočíval, když každodenně vykonávali své povinnosti.
Rychle však zpět do současnosti a přečtěme si dnešní verš znovu: „Ve vás však zůstává to pomazání, které jste přijali od něj…“ (1. Janova 2:27, B21). Slovo „zůstávat“ jednoduše znamená „zabydlet se a žít uvnitř“. Jinými slovy jsi nádobou pro Božího Ducha. Když jeho Duch žije v tobě, ovlivňuje každou oblast tvého života. Zkus si představit výhodu, kterou to má ohledně tvých vztahů, kariéry, zdraví, rozhodování, životních zápasů, tvého manželství i služby. Představ si, co to udělá, když jsi ve stresu a čelíš neřešitelným problémům. Navíc – pomazání Božím Duchem, které v tobě „zůstává“, je přenositelné na druhé. Když k někomu mluvíš Boží slovo laskavosti a povzbuzení, působí taková slova ještě dlouho poté, co jsi odešel, protože byla prostoupena Boží přítomností. Ve Starém zákoně Bůh řekl Mojžíšovi: „Synům Izraele řekneš: ‚Toto bude po všechna vaše pokolení můj olej svatého pomazání‘“ (2. Mojžíšova 30:31, B21). „Všechna pokolení!“ To znamená, že Boží Duch může spočívat na tvých dětech i vnoučatech. Žalmista napsal: „… olej nejčistší jsi na mne vylil“ (Žalm 92:11).
Pokaždé když ráno vstaneš, modli se: „Pane, dej mi dnes nové pomazání.“ Potom vyjdi a dotýkej se tímto pomazáním druhých!