Pavlův a tvůj osten (1)

„… byl mi dán do těla osten…“ 2. Korintským 12:7

Bibličtí badatelé se nemohou shodnout, co bylo tím Pavlovým „ostnem“. Někteří si myslí, že to mohl být špatný zrak, jiní říkají, že to byla vada řeči, další se domnívají, že šlo o tělesné postižení. Proč nám to Bible nevysvětluje? Kdyby byl tím problémem

Jsi v bodě zlomu?

„Kdybych nevěřil … nikdy bych neobstál.“ Žalm 27:13, přel. z angl.

David zabil obra, byl autorem žalmů a nejpopulárnějším králem Izraele. Když jej však životní nesnáze přivedly do bodu zlomu, napsal: „Kdybych nevěřil, že budu zažívat Hospodinovu dobrotu v zemi živých, nikdy bych neobstál“ (Žalm 27:13, přel. z angl.) Dostal ses dnes do

Utajený šéf

„… seděl jsem tam po sedm dní … mezi nimi…“ Ezechiel 3:15

Americká televize vysílá populární reality show „Utajený šéf“. Majitel firmy tam chodí v převleku za normálního člena kolektivu a pracuje po boku ostatních zaměstnanců. Seznamuje se s jejich každodenními tlaky a problémy, poznává jejich silné a slabé stránky a zjišťuje, co

Být na správném místě

„Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával…“        1. Mojžíšova 2:15

Bůh stvořil zahradu Eden, postavil do ní Adama a řekl mu, ať ji „obdělává“. Řekl také: „Ploďte a množte se…“ (1. Mojžíšova 1:22). Jinými slovy: „Buďte úspěšní.“ Všimni si ale, že je tu určitá posloupnost:1) Bůh pro tebe připraví

Distributoři Božího požehnání

„… požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!“ 1. Mojžíšova 12:2

Bůh zaslíbil Abrahamovi, že mu požehná a učiní jeho jméno „velkým“ z jednoho důvodu – aby se stal požehnáním pro druhé. Ježíš své učedníky učil, aby byli distributory požehnání a jako první reagovali na volání potřebných. To byl jeden z