„Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím…“ Jan 14:12

Číst o tom, co Ježíš dělal, když chodil mezi námi, je dobré. Když ale vidíš, že někdo žije tak, jako žil Ježíš, říká se tomu „odrážet Ježíše“. Ježíšův způsob života pak už není jen historickým obrazem, ale stává se realitou. A nehledají snad lidé právě tohle? Gándhí jednou řekl, že kdyby měl možnost setkat se s křesťany, kteří jsou jako Kristus, stal by se křesťanem také. Naneštěstí křesťané, které znal, nosili zbraně a zotročovali jej i jeho lid. Tak to ale nemusí být! Ježíš řekl: „Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší…“ (Jan 14:12). Možná se divíš, jak bychom my mohli činit větší skutky než Ježíš. Jednoduše – on byl člověkem omezeným na jedno místo, zatímco jeho vykoupená rodina může jeho skutky rozmnožit po celém světě.
Jaký tedy byl Ježíš? Předně byl soucitný a neodsuzoval. Vzpomínáš si na ženu přistiženou při cizoložství? Když ji farizeové chtěli kamenovat, řekl: „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!“ (Jan 8:7). Ouvej! O kom to Ježíš mluvil? O farizejích? Nebo o náboženské hierarchii? Ne, mluvil sám o sobě! On jediný byl bez hříchu, a neměl žádné kameny, které by házel!
Pokud chceš vědět, jak vypadá „odrážet Ježíše“, Bible uvádí devět druhů „ovoce“ (neboli Kristových vlastností), které chce Duch svatý ve tvém životě vypěstovat. Jsou to: „… láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání“ (Galatským 5:22-23).