„… pokoušeli se dostat … ale Duch Ježíšův jim to nedovolil.“ Skutky 16:7

Každý z nás dostal pro život individuální dary a cíle. Dárcem obojího je Bůh. Ježíš řekl: „Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch“ (Jan 3:6). Pokud máš přání „zrozené z těla“, nečekej, že ti ho Bůh splní.
Obdivovat nadané, úspěšné lidi a učit se od nich je v pořádku, pokud se je nesnažíš kopírovat. Je v pořádku následovat jejich příkladu a snažit se ve svém životě aplikovat jejich dobré charakterové vlastnosti, pokud se obracíš k Bohu, architektovi našich životů, s prosbou, aby ti ukázal svůj plán pro tvůj život.
David toužil postavit chrám, přesto mu Bůh řekl, že to bude jeho syn Šalomoun, kdo ho postaví. Davidovým úkolem bylo zajistit na projekt peníze a materiál. Pokud jsi typem člověka, který všechno musí udělat sám, půjde ti takový způsob proti mysli. Přečti si tedy následující slova a zamysli se nad nimi: „Poněvadž jim Duch svatý zabránil zvěstovat Slovo v provincii Asii, procházeli Frygií a krajinou galatskou. Když přišli až k Mysii, pokoušeli se dostat do Bithynie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Prošli tedy Mysií a přišli k moři do Troady. Tam měl Pavel v noci vidění: Stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil: ‚Přeplav se do Makedonie a pomoz nám!‘ Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium“ (Skutky 16:6-10). Takže dovol Bohu, aby nastavil tvé cíle, a budeš mířit správným směrem.