„Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.“ Přísloví 3:5

Důvěřuj Bohu více než sám sobě. To neznamená, že bys měl celý život o sobě pochybovat a být k sobě kritický nebo se bát pohnout z místa, pokud jsi udělal chybu. Když rozpoznáš a přijmeš Boží plán pro svůj život, začneš čerpat z moci, kterou potřebuješ k jeho naplnění. Falešná pokora tě bude duchovně, mentálně i emocionálně znevýhodňovat a zabrání ti postupovat kupředu.
Když Bůh povolal Jeremjáše za proroka, Jeremjáš protestoval: „Jsem ještě dítě!“ (Jeremjáš 1:6, B21). Poslechni si ale, co mu Bůh řekl: „Neříkej, že jsi ještě dítě…“ (Jeremjáš 1:7, B21).
Vzhledem k tomu, že „v moci jazyka je život i smrt“ (viz Přísloví 18:21), musíš se naučit vyhlašovat Boží slovo nad vizí, kterou ti Bůh dal. Je chybou si myslet, že ty můžeš hrát Boží roli, nebo že Bůh bude hrát roli tvou. Jakmile však pochopíš, co je tvým osobním úkolem a začneš čerpat z Boží moci, můžeš začít věřit v úspěch, bez ohledu na to, jaké překážky ti budou stát v cestě. Pokud víš, že jsi v Boží vůli, že děláš, co ti Bůh uložil, můžeš se s důvěrou stavět na tato slova z Písma: „Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů“ (Zacharjáš 4:6). „Jediný z vás bude schopen pronásledovat tisíc mužů, protože Hospodin, váš Bůh, bojuje za vás, jak vám přislíbil“ (Jozue 23:10). „Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal, dodal jsi mé duši sílu“ (Žalm 138:3). Ty nejsi sám – Bůh je s tebou!