„Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával…“        1. Mojžíšova 2:15

Bůh stvořil zahradu Eden, postavil do ní Adama a řekl mu, ať ji „obdělává“. Řekl také: „Ploďte a množte se…“ (1. Mojžíšova 1:22). Jinými slovy: „Buďte úspěšní.“ Všimni si ale, že je tu určitá posloupnost:
1) Bůh pro tebe připraví místo.
2) Postaví tě tam.
3) Vyzve tě, abys tam pracoval.
4) Říká: „Chci, abys byl úspěšný.“
Říká se tomu „být na správném místě“. Požehnání budeš prožívat jen na místě, kam patříš, v činnosti, k níž tě Bůh povolal a vybavil. A navíc na to budeš muset vynaložit práci, takže nečekej, že to půjde rychle a snadno.
Motiv správného místa se táhne celým Písmem jako červená nit. Poté, co měl Jákob setkání s Bohem, které změnilo jeho život, čteme: „I pojmenoval Jákob to místo Peníel (to je Tvář Boží), neboť řekl: ‚Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život‘“ (1. Mojžíšova 32:31). Tehdy Bůh změnil jeho jméno z Jákoba, což znamená „podvodník“, na Izrael, což znamená „Boží bojovník“ (viz 1. Mojžíšova 32:29, B21). K proroku Elijášovi promluvil Bůh uprostřed hladomoru a řekl: „Vstaň a jdi do Sarepty … Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, aby tě opatřovala potravou“ (1. Královská 17:9). Eden byl místem plodnosti. Peníel byl místem radikální změny. Sarepta byla místem Božího zaopatření. Otázka zní: Jsi na místě, kde tě Bůh chce mít? Pokud si nejsi jistý, promluv si s ním o tom ještě dnes. „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš“ (Izajáš 48:17).