„… moudrý ho (svůj hněv) zadrží.“ Přísloví 29:11, ČSP

Hněv je jako oheň – pokud je pod kontrolou, může přinést teplo a pohodlí. Když se však zpod kontroly vymkne, může zničit všechno, co mu stojí v cestě. Bible říká: „Hlupák soptí, co mu dech stačí, ale moudrý se vždycky ovládne!“ (Přísloví 29:11). Hněv můžeš vyjádřit slovně nebo naopak tichem. Když používáš ticho jako zbraň, abys někoho zranil, uchyluješ se k citovému vydrání a poddáváš se infantilní nevyspělosti. Pamatuješ si, jak jsi říkal: „Už s tebou nemluvím,“ když jsi byl dítě a někdo odmítl dělat to, co jsi chtěl? Takové chování se dá omluvit u dítěte, ale ne u těch, kdo jsou povoláni k duchovní zralosti.
Pokud často vybuchuješ hněvem, měl by sis vzít k srdci tyto verše z Písma:
1) „Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města“ (Přísloví 16:32).
2) „Rozumnost činí člověka pomalým k hněvu, jeho okrasou je pomíjet přestoupení!“ (Přísloví 19:11, ČSP).
3) „Neukvapuj se v duchu, aby ses rozzlobil, protože mrzutost spočine v klíně hlupáků“ (Kazatel 7:9, ČSP).
4) „… každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu; vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš“ (Jakub 1:19-20).
5) „Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám“ (Efezským 4:31-32).
Požádej Boha, aby ti pomohl ovládat hněv.