„Je mi útěchou v mém pokoření, že tvá řeč mi zachová život.“ Žalm 119:50

Když trpíš bolestí. Někdy tě Bůh pozvedá ve tvé situaci, jindy tě jí pronese a posilní tě projevem své lásky a věrnosti. Někdy tě zbaví bolesti, jindy tě posilní uprostřed ní. Pokud dnes trpíš bolestí, přečti si tato zaslíbení z Božího slova a postav se na ně: „Je mi útěchou v mém pokoření, že tvá řeč mi zachová život“ (Žalm 119:50). „Kéž se projeví tvé milosrdenství a potěší mě, jak jsi svému služebníku řekl. Kéž mě zahrne tvé slitování a budu žít…“ (Žalm 119:76-77). „Obrať ke mně svou tvář, smiluj se nade mnou, jsem tak sám, tak ponížený. Mému srdci přibývá soužení. Vyveď mě z úzkostí. Pohleď na mé pokoření, na moje trápení…“ (Žalm 25:16-18). „Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí. Ochraňuje všechny jeho kosti, nebude mu zlomena ani jedna“ (Žalm 34:18-21). „Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen, neboť ty jsi můj chvalozpěv“ (Jeremjáš 17:14).
Všimni si, že Boží zaslíbení nás obnovují a potěšují ve všech našich problémech. Tvá Bible je tvou medicínou od samotného velkého lékaře a etiketa na lahvičce říká: „Užívej na bolest tak často, jak je potřeba.“