„Když úpěnlivě volají, Hospodin je vyslýchá…“ Žalm 34:18, ČSP

Když ti někdo zlomí srdce. Když ti někdo, koho miluješ, zlomí srdce a zradí tvou důvěru, jsi ve zranitelné pozici. A nepřítel tuto tvou zkušenost využije, aby tě přiměl udělat čtyři věci, které tě zraní ještě víc, duchovně tě vykolejí a okradou tě o Boží požehnání:
1) Izoluješ se, odcizíš se a vyhýbáš se druhým.
2) Ztrácíš pocit důvěry a pochybuješ o motivech každého, koho potkáš.
3) To způsobuje, že se rozbují kořen hořkosti, který ovlivňuje vztahy ve tvé rodině a v širším okruhu lidí (viz Židům 12:15).
4) Nutí tě to vrátit ránu a oplácet zlým za zlé (viz 1. Tesalonickým 5:15).
Nedělej to! Místo toho stůj na Božím slově: „Když úpěnlivě volají, Hospodin je vyslýchá, vysvobozuje je ze všech jejich soužení“ (Žalm 34:18, ČSP). „Jejich truchlení změním ve veselí, místo strasti jim dám útěchu a radost“ (Jeremjáš 31:13). „Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu…“ (Lukáš 4:18). „Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám“ (Efezským 4:31-32).
Ublížil ti někdo? Odpusť mu – a odpouštěj mu tak dlouho, dokud nebudeš ve své mysli svobodný. Je to každodenní cesta, která někdy vypadá jako tři kroky vpřed a dva zpět. Ale pokud se budeš dívat na Ježíše, dojdeš do cíle.