„Navrať se … a pokoř se…“ 1. Mojžíšova 16:9

Bible říká: „Od té doby ji Sáraj pokořovala tak, že Hagar od ní uprchla. Nalezl ji Hospodinův posel ve stepi nad pramenem vody, nad pramenem při cestě do Šúru, a otázal se jí: ‚Hagaro, otrokyně Sáraje, odkud jsi přišla a kam jdeš?‘ Odvětila: ‚Prchám od své paní Sáraje.‘ Hospodinův posel jí řekl: ‚Navrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku.‘ Dále jí řekl: ‚Velice rozmnožím tvé potomstvo, takže je nebude možno ani spočítat‘“ (1. Mojžíšova 16:6-10). Hagar poslechla, a když se jí narodil syn Izmael, Bůh řekl: „A pokud jde o Izmaela, vyslyšel jsem tě: Hle, požehnám mu a rozplodím a rozmnožím ho převelice; zplodí dvanáct knížat a učiním z něho veliký národ“ (1. Mojžíšova 17:20).
Většina z nás si nelibuje v myšlence pokořit se (obětovat se, podřídit se, vzdát se). Bůh toho dne dal Hagar těžký úkol. Ale když poslechla, Bůh jí požehnal. Všimni si otázky, kterou jí položil anděl, protože možná se Bůh takto ptá i tebe: „…odkud jsi přišla a kam jdeš?“ (1. Mojžíšova 16:8). Pokud se tě takto ptá, zastav se a zvaž svou odpověď. Bůh, který zná konec už od začátku a který proměňuje špatné věci v dobré, má na mysli tvé nejlepší zájmy. Jestliže ho poslechneš, i v případě, že to bude těžké, požehná ti. Dá ti sílu k tomu boji a milost, abys vytrval, a učiní ve tvém životě věci, kterých nelze docílit žádným jiným způsobem. Když se snažíš uniknout ze své současné situace, utíkáš možná před lekcí, kterou tě chce Bůh něco naučit, a před odměnou, která z ní vyplyne. Takže dnešní slovo pro tebe zní: Vrať se a pokoř se.