„Ty jsi ten Svatý, jenž trůní obklopen chválami Izraele.“ Žalm 22:4

Místo, kde žiješ, je tvůj domov nebo „místo přebývání“. Takže když chválíš Boha, říkáš: „Pane, buď zde jako doma.“ Kde Bůh přebývá? Má mnoho různých adres a jednou z nich je „chvála“. Stejně jako máš hlubší a důvěrnější vztahy s těmi, s nimiž žiješ doma, chvála buduje důvěrný vztah mezi tebou a Bohem. Tak jako slova vyřčená v lásce a uznání přiblíží dva lidi k sobě, slova chvály tě přiblíží k Bohu. Bible říká: „Ty jsi ten Svatý, jenž trůní obklopen chválami Izraele“ (Žalm 22:4). Všimni si slova „trůní“. Japonci jej překládají úžasným způsobem. Připomínají si, jak byl kdysi jejich císař nošen na trůnu, lidé se zastavovali a klaněli se mu, a říkají: „Když uctíváme Boha, vytváříme trůn, on přichází a usedá.“
Ve dvou po sobě jdoucích verších Písma jsme pětkrát vyzýváni, abychom „zpívali chvály“ Bohu: „Zpívejte žalmy Bohu, zpívejte žalmy, zpívejte žalmy našemu Králi, zpívejte žalmy! Vždyť Bůh je Král nad celou zemí, zpívejte žalmy k poučení“ (Žalm 47:7-8). Když Bůh pětkrát opakuje totéž ve dvou verších, je to proto, že chce mít jistotu, že jsi tomu poselství porozuměl. Možná namítneš, že neumíš zpívat. Pusť si chvály na cédéčku a broukej si s nimi.
Žalmista napsal: „… tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem. Proto ti dobrořečím po celý život, v tvém jménu pozvedám dlaně“ (Žalm 63:4-5).