„… spravedlnost je ode mne…“ Izajáš 54:17

Byl jsi křivě obviněn? Ježíš také. Nazývali jej žroutem, pijanem vína a přítelem hříšníků z podsvětí. O apoštolu Pavlovi tvrdili, že je šílenec, hlupák a žvanil.
Bible nazývá satana „otcem lži“ (viz Jan 8:44). Jestli jsi odhodlán plnit Boží vůli, zaútočí na tebe a použije k tomu lidi. Nenech se odradit a neupadej do beznaděje! Bůh ti zjedná spravedlnost. Jeho Slovo říká: „Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův“ (Izajáš 54:17).
Když budeš trvat na odvetě, Bůh ustoupí a nechá to na tobě. Jestli ale vložíš situaci do jeho rukou, může výsledkem této zkoušky ve tvém životě být svědectví o jeho dobrotě a milosti. Nemarni tedy čas stížnostmi a raději se modli: „Rozjasni tvář nad svým služebníkem, ve svém milosrdenství mě zachraň. Hospodine, kéž nejsem zahanben, když tě volám; ať jsou zahanbeni svévolníci, ať v podsvětí zmlknou. Ať oněmějí zrádné rty, jež mluví proti spravedlivému tak urážlivě, zpupně, s pohrdáním. Jak nesmírná je tvoje dobrotivost, kterou jsi uchoval těm, kdo se tě bojí, a prokázal těm, kteří se k tobě utíkají, před zraky všech lidí. Ukrýváš je u sebe v své skrýši před srocením, před jazyky svárlivými schováváš je v stánku“ (Žalm 31:17-21). Jednoduše se modli: „Otče, dnes tu situaci dávám do tvých rukou. Zjednej mi spravedlnost.“