„… má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul…“ 2. Petrova 3:9

Jestli se modlíš za blízkého člověka, který není spasený, zde je biblické zaslíbení, na které se můžeš postavit: „… má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání“ (2. Petrova 3:9). Odstraň slovo „někdo“ a dosaď na jeho místo jméno toho, koho máš rád. Dokud je naživu, je tu naděje!
Posledním zázrakem, který Ježíš učinil, byla spása zločince, jenž visel na kříži vedle něj: „… dnes budeš se mnou v ráji“ (Lukáš 23:43). Annie Johnsonová Flintová to vyjádřila v písni: „Ta láska nekončí, ta míru nezná, hranice nemá, jak svět jí je dal. V Kristu je bohatství a milost něžná, vždycky ji dával a dává ji dál.“
Bez ohledu na to, jak daleko od Boha tvůj milovaný je, Boží milost a slitování jej stále mohou zasáhnout. Proto se za něj nepřestaň modlit. Poslouchej: „Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel“ (Izajáš 59:1). Ježíš řekl: „Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec…“ (Jan 6:44). Pros tedy Boha, aby tvému milovanému poslal do cesty někoho, kdo mu ukáže cestu spasení. Hlavně ale neklesej na mysli a nepoddávej se pochybnostem. Pamatuj: Boží vůlí je toho člověka spasit, a když víš, že se modlíš v souladu s jeho vůlí, můžeš k němu přistoupit s důvěrou. „Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho“ (1. Janova 5:14-15).