„… půjdete obsadit zemi, kterou vám Hospodin … dává…“ Jozue 1:11    

Bůh řekl Jozuovi: „… přejdete tento Jordán a půjdete obsadit zemi, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává do vlastnictví“ (Jozue 1:11). Pokud jde o Boha, zaslíbená země vždycky patřila jeho lidu. Když ale Izraelcům přikázal, aby ji „obsadili“, znamenalo to, že budou muset bojovat. Žilo tam jedenatřicet králů, válečníků, a každý měl vlastní kmenovou armádu. Izraelci měli dobýt sedm hrazených měst a přemoci obry. Plyne z toho několik otázek:
1) Věříš, že ti Bůh dal nadání, zdroje i sílu k naplnění tvého poslání?
2) Jsi ochotný za toto poslání bojovat? Nezvítězíš svou vlastní silou. Dobrou zprávou ale je, že ani nemusíš. Bůh řekl: „Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“ (Jozue 1:9)
Ať tě Bůh požádá o cokoli, dá ti schopnost to uskutečnit. Ty se ale musíš snažit tuto schopnost rozvíjet. Někdy na tvou modlitbu odpoví okamžitě a dá ti, oč žádáš. Jindy nechá na tobě, abys břemeno jeho zaslíbení nesl sám, a to vyžaduje oddanost, trpělivost a vytrvalost. Napadlo tě někdy, že možná čekáš, až ti Bůh něco dá, a přitom on čeká, až si pro to sám přijdeš? On nereaguje na naše přání, ani na naše prosby. Reaguje na víru v akci! Slovo pro tebe tedy dnes zní: Je to tvoje – pokud jsi ochotný za to bojovat!