„Říkáte: ‚Sloužit Bohu není k ničemu.‘“ Malachiáš 3:14

V knize Malachiáš, poslední knize Starého zákona, se Izraelci ptali, co mají z toho, když slouží Bohu (viz Malachiáš 3:14). To je otázka, kterou kladou nevěřící, a někdy dokonce i věřící, zvláště když přijdou zlé časy a naše víra je těžce testována.
Žalmista na to odpovídá: „Haleluja! Blaze člověku, který Hospodina ctí a jeho přikázání si velmi oblíbil! Hrdinové země budou jeho potomci, požehnáno bude pokolení poctivých. V jeho domě je vzácné bohatství, jeho spravedlnost navždy obstojí. Vychází ve tmách světlo poctivým, spravedlivý je, milostivý a soucitný! Dobře je člověku, jenž soucitně půjčuje, své záležitosti spravedlivě spravuje. Takový nebude nikdy otřesen, spravedlivý navždy v paměti zůstane. Ze zlých zpráv nemá strach, srdce má pevné, na Hospodina spoléhá. Srdce má statečné, nemá strach, nakonec uvidí svých protivníků pád. Rozděluje štědře, chudým rozdává, jeho spravedlnost navždy zůstává, jeho roh se slavně pozvedá“ (Žalm 112:1-9, B21).
Můžeme vidět, že výhody plynoucí ze služby Bohu zahrnují štěstí, děti, na které můžeš být pyšný, úspěch, vliv a čest. Všimni si zejména slov: „Ze zlých zpráv nemá strach, srdce má pevné, na Hospodina spoléhá“ (Žalm 112:7, B21). Všechna tato požehnání jsou součástí tvého „balíčku výhod“.