„… prokázal svou lásku k nim až do konce.“ Jan 13:1

Pojďme se ještě jednou podívat, jak Ježíš miloval své učedníky a jak ty bys měl milovat svou ženu. Nikdy je nepřestal milovat. Bible říká: „Ježíš … Miloval své druhy na tomto světě, miloval je až do konce“ (Jan 13:1, B21).
Vzpomínáš na manželský slib, který jste si kdysi dali? „V dobrém i zlém, v bohatství i chudobě, v nemoci i ve zdraví, dokud nás smrt nerozdělí…“ Pokud si myslíš, že tvoje manželství už ztratilo kouzlo, a máš pocit, že z vašeho vztahu vyprchala láska, modli se: „Otče, moje láska k manželce je na nejnižší možné úrovni. Vím, že tvé Slovo říká, že neochvějná láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, nevychloubá se a není domýšlivá, že nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit a nepočítá křivdy (viz 1. Korintským 13:4-5). Vyznávám, že jsem evidoval všechny její poklesky a měl jsem malou trpělivost s jejími nedostatky. Odpusť mi mou duchovní nezralost. Prosím, pronikni do mého srdce a miluj mou ženu skrze mne. Pomoz mi vzdát se mé zášti a učinit naše manželství vzorem toho, jak jsi ty sám miloval církev a vydal se za ni.
Pracuj v nás obou, Pane, abychom chtěli i činili, co se ti líbí (viz Filipským 2:13). Uzdrav a obnov náš vztah pro svou slávu. Veď nás, abychom se při regeneraci a obnově ztracené lásky řídili tvým Slovem, připomínali si věci, které jsme spolu dělali, činili pokání ze svých selhání a znovu rozněcovali oheň lásky, který jsme měli na počátku (viz Zjevení 2:4-5). Jenom ty můžeš změnit srdce člověka, a já ti teď odevzdávám své srdce i emoce. ‚Přiveď mě zpět a navrátím se, protože ty, Hospodine, jsi můj Bůh‘ (Jeremjáš 31:18, ČSP). Modlím se ve jménu Ježíše, amen.“