„… vyjděte z jejich středu a oddělte se…“ 2. Korintským 6:17

Zkus chvíli přemýšlet o látkách, které jsme kdysi považovali nejen za neškodné, ale dokonce za prospěšné – azbest, olovo, rtuť a podobně. Nicméně o generaci později léčíme nemocné pracovníky, kteří pracovali s azbestem a dýchali jeho toxická vlákna.
Měj před očima tento příklad a dej si pozor na toxiny na pracovišti, aby ses neinfikoval. Bible říká: „‚A proto ‚vyjděte z jejich středu a oddělte se‘, praví Hospodin a ‚ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu‘“ (2. Korintským 6:17). Bůh tím neříká, aby ses odtahoval od svých spolupracovníků. A už vůbec tím nechce říct, abys zaujal duchovně nadřazený postoj. Říká ti, aby sis dával pozor na toxické postoje, toxické chování a toxické hodnoty. Jaké toxiny jsou na tvém pracovišti? Snadno rozpoznatelné jsou stěžování si, pomlouvání, roznášení klevet a obtěžování. Když ti podobně nakažení lidé přijdou do cesty, udělej, co je ve tvých silách, aby ses od nich distancoval. Pouhá jejich přítomnost může být nebezpečná pro tvé emocionální a duchovní zdraví.
Dej si také pozor na toxin workoholismu, ať už je spojený s vysokými nároky tvého šéfa, nebo s tvým sebevědomím. Buď ochotný udělat něco navíc, když je potřeba, ale udržuj si jasnou hranici mezi svým pracovním a rodinným životem. Nauč se rozlišovat podnikání od potěšení. Pokud si neuděláš čas na fyzickou regeneraci a duchovní obnovu, vyhoříš, a ve výsledku ti satan bude moci podrazit nohy. Nejúčinnější protilátkou na toxiny je dobrá výživa. Duchovně řečeno to znamená každodenní modlitbu, čtení Bible a společenství s věřícími, kteří tě posilují a povzbuzují.