„Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.“    2. Korintským 5:21

Toto je úžasná, život měnící pravda: Bůh, který učinil svého bezhříšného Syna „hříchem“, činí z nespravedlivých lidí, jako jsme my, „spravedlivé“. Jak to dělá? Na základě našich skutků? Ne, skrze víru! „Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost“ (Římanům 4:5).
U této spravedlnosti nejde o to se správně chovat – jde o víru ve správnou cestu. V Božích očích se nemůžeš stát spravedlivým díky lidskému úsilí nebo dodržováním zákona. Spravedlivým se stáváš pouze vírou v Krista a důvěrou v jeho dílo, které vykonal na kříži a kterým vše dokonal. Cítíš se provinile, když hřešíš? Ano, to bys měl; je to dobrý odstrašující prostředek! Kristus ale zemřel za všechny tvé hříchy. Proto také odstranil veškerou tvou vinu. Co cítíš? Vnitřní konflikt! Tvůj obnovený duch žije ve tvém neobnoveném těle a reaguje podobně, jako když tvůj přirozený organismus reaguje na něco škodlivého. Hřích je pro tvého obnoveného ducha něčím cizorodým, a když mu podlehneš, potěšení je krátké, ale následky špatné. V podstatě je to překročení duchovních hranic a tvůj obnovený duch ti říká, že nemůžeš dál žít v hříchu. Už bys to nebyl ty! Už nejsi starým člověkem, který se mohl oddávat hříchu a užívat si to, ale novým, kterému v hříchu není dobře, protože je „novým stvořením v Kristu“ (viz 2. Korintským 5:17).
Raduj se! Bůh tě dnes vidí jako „spravedlivého“, proto k němu můžeš kdykoli přistupovat s naprostou důvěrou (viz Efezským 3:12).