„Potom mi ukázal velekněze Jóšuu, jak stojí před Hospodinovým poslem, a po pravici mu stál satan, aby proti němu vznesl žalobu.“    Zacharjáš 3:1

Někdy jsou satanovy útoky zjevné. Ve Starém zákoně prorok Zacharjáš napsal: „Potom mi ukázal velekněze Jóšuu, jak stojí před Hospodinovým poslem, a po pravici mu stál satan, aby proti němu vznesl žalobu“ (Zacharjáš 3:1). Většinou však satan dává přednost práci inkognito, takže na tebe často bude útočit skrze lidi – zvláště skrze tvé nejbližší. Bible nám říká: „… byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil…“ (Jan 13:2).
Jak se tedy nejlépe ubráníš? Živým Božím slovem. Ježíš byl vystaven mnohem většímu pokušení, než jakému bude kdy čelit kdo z nás. V té situaci satanovi třikrát citoval Písmo a přinutil ho utéct. Když satan útočí na tvou mysl pokušením, odsouzením, pochybnostmi a pocity neschopnosti, Boží slovo je štítem, kterým nemůže proniknout. David řekl: „Kdyby mi tvůj Zákon nebyl potěšením, dávno bych v svém pokoření zhynul“ (Žalm 119:92). Všimni si, co se stalo, když Ježíš bitvu s nepřítelem dokončil: „V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho“ (Matouš 4:11).
Nejsi sám. Bůh kolem tebe rozestavil kordon andělů, aby tě nesli a ochraňovali tě. „Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení?“ (Židům 1:14). Během údobí protivenství pamatuj, že jsi vítězem, ne obětí. Zaměř svá slova a energii na vytvoření nových cílů a snů. Buď bdělý, ostražitý, uvědomělý, produktivní a soustředěný. Vyzařuj víru. A očekávej, že tvá víra bude nadpřirozeně odměněna Bohem, který slíbil zasáhnout, když ho budeš nejvíce potřebovat.