„… slovo, v tvých ústech…“ Římanům 10:8

Když si nedáváš pozor, snadno můžeš vyslovit slova pochybností, která jsou v rozporu s tím, co Bůh říká ve svém Slově. Pavel napsal: „‚Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci‘; je to slovo víry, které zvěstujeme: Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen“ (Římanům 10:8-9). Vyhlašuj tedy nad svou situací Boží slovo a sleduj, jak Bůh jedná tvým jménem a ve tvůj prospěch.
Slovo „vyznání“ pochází z řeckého slova „homologia“, což znamená „dohodnout se“ nebo „říkat totéž“. To znamená, že se musíš shodnout s Božím slovem a naučit se říkat to, co říká Bůh, bez ohledu na to, jak špatně zrovna věci vypadají. Pokud nemluvíš to, co říká Bůh, je to kontraproduktivní. Jestli ale mluvíš v souladu s Božím slovem, tvá slova se stanou mocnou zbraní.
Bible říká: „Jak mocná jsou správná slova!“ (Jób 6:25, přel. z angl.). Toto slovo „mocná“ pochází z hebrejského slova „marats“, které znamená „tlačit“. Stejně jako královský pečetní prsten vtiskl pečeť královy autority na dokument, tvé vyznání víry zapečetí tvou záležitost před Bohem. Ježíš řekl: „Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: ‚Zdvihni se a vrhni se do moře‘ – a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít“ (Marek 11:23-24). Nemluv jen s Bohem o své hoře – mluv ke své hoře a používej k tomu Boží slovo! Když učiníš Boží slovo svým slovem, tvá hora se pohne.