„Všechno dělejte bez reptání…“ Filipským 2:14

Chronickým stěžovatelům je téměř nemožné pomoci. Nikdy je neuspokojíš, oni ti ale nikdy nedovolí, aby ses o to přestal snažit, takže se nakonec cítíš lapen v pasti.
Jak jednou získáš pověst chronického stěžovatele, lidé se ti začnou vyhýbat jako moru, a ty se nakonec budeš cítit osamělý a nedoceněný. A možná nikdy nepochopíš proč! Postoje se jen tak nestanou, volíš si je sám. Pavel napsal: „Radujte se v Pánu vždycky…“ (Filipským 4:4). Mnozí lidé v církvi mají sklony poddávat se ztrátě radosti. Obvykle to sice není nejzávažnějším problémem, ale i tak to zhoršuje vzájemné vztahy.
Žalmista píše: „Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho“ (Žalm 118:24). Všimni si, že neříká: „Včera byl ten Boží den, kdy jsem byl šťastný.“ Nebo: „Zítra bude Boží den, do té doby vydržím.“ Ne, dnešní den je darem od Boha! Stížnost je často egoistická, točí se kolem toho, co ty chceš nebo nechceš. Je zaměřená na sebe. Opravdová radost je volbou. Přichází k těm, kteří se odevzdají něčemu většímu než svému vlastnímu štěstí. Každý den se rozhoduješ, co budeš jíst, co si vezmeš na sebe – a také, jaký postoj zaujmeš. Pavel byl ve vězení bez naděje na propuštění, když napsal: „Radujte se v Pánu vždycky…“ (Filipským 4:4). Jeho radost neurčovaly okolnosti, ale jeho zaměření! A totéž platí pro tebe. „Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás“ (1. Tesalonickým 5:16-18). Takže si dnes vyber radost!