„To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme?“        Jób 2:10

Kdybys mohl dát Bohu jednu otázku a měl bys zaručeno, že ti odpoví, na co by ses zeptal? George Barna kladl tento dotaz v rámci celostátní ankety a lidé se nejčastěji ptali: „Proč je na světě bolest a utrpení?“ Krátká odpověď zní: Poprvé Kristus přišel na svět proto, aby nás zachránil před trestem za náš hřích. Jeho druhý příchod nás zachrání od přítomnosti hříchu a obnoví ztracený ráj. V některých okamžicích svého života ale budeš čelit bolesti a utrpení.
Jób byl dobrý a zbožný muž, přesto všech deset jeho dětí tragicky zahynulo během jediného dne. „Jeho žena mu však řekla: ‚Ještě se držíš své bezúhonnosti? Zlořeč Bohu a zemři.‘ Ale on jí odpověděl: ‚… To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme?‘ Při tom všem se Jób svými rty neprohřešil“ (Jób 2:9-10).
Všimni si u protivenství dvou věcí: Protikladem celistvosti (integrity) je roztříštěnost (fragmentace); buď se rozpadneme, nebo se více přiblížíme k Bohu. Kromě toho je zásadní, co říkáme: „Při tom všem se Jób svými rty neprohřešil“ (Jób 2:10). Jistě byl hluboce zarmoucen a měl pro Boha spoustu otázek, včetně těch nezodpovězených. Přesto když promluvil, řekl toto: „Zato on zná moji cestu; ať mě zkouší, vyjdu jako zlato. Má noha se přidržela jeho kroků, držel jsem se jeho cesty, neodchýlil jsem se, od příkazů jeho rtů jsem neodstoupil, řeči jeho úst jsem střežil víc než vlastní cíle“ (Jób 23:10-12).