„… aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno…“ Filipským 2:10

Během jedné z křížových výprav shromáždil francouzský král Filip II. August všechny své urozené rytíře a povzbudil je, aby byli silní v boji. Na stůl položil svou královskou korunu s nápisem „Tomu, kdo je jí nejvíce hoden“ a přislíbil ji jako odměnu tomu, kdo bude nejodvážnějším bojovníkem. Armáda šla do bitvy a vrátila se vítězná. Všichni se shromáždili kolem stolu, kde ležela koruna. Jeden ze šlechticů vystoupil dopředu, zvedl korunu, položil ji na královu hlavu a řekl: „Ty, ó králi, jsi jí nejvíce hoden.“
Bible říká: „… aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán“ (Filipským 2:10-11). Všimni si slov „aby se sklonilo každé koleno“. V roce 2011 americký Populační referenční úřad zveřejnil odhad, že od počátku lidského pokolení se narodilo sto šest miliard lidí. A víš co? Každý z nich se jednou pokloní jménu Ježíš.
Pokus se představit si všechny ty lidi – více než desetinásobek světové populace – jak klečí před Kristem a vyznávají: „Ty, ó Králi, jsi nejvíce hoden.“ V tu chvíli Kristus zaujme své místo „vysoko nad všemi vládami, mocnostmi, silami i panstvy … jak v tomto věku, tak i v budoucím“ (viz Efezským 1:21). Potom on, autor a dokonavatel všeho, zavře knihu tohoto života a otevře knihu toho budoucího. A to bude začátek příběhu bez konce, který my, Pánem vykoupení, očekáváme a po kterém toužíme.