„Ve vidění promluvil jsi…“ Žalm 89:20

Žalmista říká: „Ve vidění promluvil jsi jednou ke svým věrným. Řekls: ‚… Nalezl jsem Davida, svého služebníka, pomazal jsem ho svým olejem svatým. Pevně bude moje ruka při něm, udatným ho učiní má paže‘“ (Žalm 89:20-22). Velkému úspěchu vždy předchází velká vize. A Bůh je dárcem velkých vizí – tak ho o jednu požádej. Vize rodí cíl; zažehne a rozněcuje vnitřní oheň a posouvá tě vpřed navzdory protivenstvím a překážkám. Abys uchopil slovo „vize“, musíš porozumět následujícím věcem:
1) Vize pochází od Boha. On ví, co dokážeš, a jakými schopnostmi tě obdaroval. Díváš se za sebe, dokonce za svůj vlastní život, když hledáš vizi? Pokud ne, můžeš minout svůj Bohem daný potenciál a to nejlepší, co pro tebe Bůh má. Jestliže hledáš vizi u Boha, a přesto stále žádnou nemáš, zvaž možnost přidat se k někomu, jehož vize v tobě rezonuje.
2) Vize vychází ze tvé minulosti. Není to nějaká mystická vlastnost, která přichází ze vzduchoprázdna. Vyrůstá z tvých předchozích zkušeností a minulosti lidí kolem tebe.
3) Vize se potkává s potřebami druhých lidí. Bohem darovaná vize jde daleko za to, čeho je schopen dosáhnout jeden člověk. Zahrnuje druhé a žehná jim. Pokud tohle tvá vize nedělá, je pravděpodobně příliš malá.
4) Vize přitahuje zdroje. Přitahuje a spojuje lidi jako magnet a dává výzvy. Také shromažďuje finance a další zdroje. Čím větší je tvá vize, tím více bude přitahovat lidi plné víry. A čím větší je výzvou, tím tvrději budou zainteresovaní lidé bojovat, aby jí dosáhli.