„A pohrdali jím…“ 1. Samuelova 10:27

Když tě Bůh povolá ke zvláštnímu úkolu, ne každý z toho bude nadšený. „… říkali: ‚Tenhleten (Saul) že nás zachrání?‘ A pohrdali jím, ani dar mu nepřinesli. On však jako by neslyšel“ (1. Samuelova 10:27). Všimni si Saulovy reakce na ty, kteří jej kritizovali. Dělal, „jako by neslyšel“. Sečteno a podtrženo – není tvou odpovědností přesvědčit druhé o svém povolání; je na nich, aby ho poznali. Bible říká: „Obdarování zjedná člověku prostor“ (Přísloví 18:16, přel. z angl.). Tvé povolání potvrzují tvé dary a výsledky, jež přinášejí.
„Tu řekl Samuel Saulovi: ‚… ty se na chvíli zastav, ohlásím ti Boží slovo‘“ (1. Samuelova 9:27). Když víš, že jsi slyšel slovo od Boha, nebude tě kritika druhých tolik ovlivňovat. Boží přítomnost ti dodává jistotu, jeho slova řídí tvé kroky a jeho pokoj tiší bouři v tobě. Když uslyšíš Boží hlas, nemůžeš se nafukovat kvůli lichotkám od jiných lidí, protože stojíš oběma nohama na zemi a máš jasné instrukce. Nebudeš vyžadovat chválu od jiných, protože tě dokonale uspokojí, že ti Bůh důvěřuje. Jakmile uslyšíš jeho hlas, tvůj postoj se okamžitě změní. Nebudeš hledět budoucnosti vstříc s hněvem, trápením nebo strachem. Bůh promluvil, jeho slova vyřešila každý problém a čas ukáže, že mluvil pravdu.
Zapamatuj si toto důležité místo z Písma: „Nepohrdej těmito malými začátky, neboť Hospodin se raduje, že dílo začíná“ (Zacharjáš 4:10, přel. z angl.). Místo aby ses srovnával s jinými a cítil se kvůli tomu na dně, oslavuj každý krůček víry, který vykonáš na cestě ke svému Bohem danému povolání.