Překonat pokušení

„Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení.“ Matouš 26:41

Proč Ježíš řekl svým učedníkům: „Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé“ (Matouš 26:41)? Protože věděl, že bez moci Ducha svatého, který v nás přebývá, bychom nebyli schopni čelit pokušením, se kterými se setkáváme. Ježíš nepochyboval

V bodě zlomu se obrať k Bohu

„Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce…“ Žalm 27:14

David ve svém bodu zlomu vyznává: „Ztratil bych srdce, kdybych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých“ (Žalm 27:13, přel. z angl.). Můžeš se s tím ztotožnit? Dosáhl jsi svého bodu zlomu? Pokud ano, máš dvě možnosti: vzdát to,

Zákon místa

„A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil.“    1. Mojžíšova 2:8

Bůh nejprve vysadil zahradu, pak stvořil muže a ženu a umístil je do ní. Říká se tomu „zákon místa“. Musíš pochopit jedno: Úspěšný budeš, jenom když budeš na místě, kde tě chce mít Bůh. Zažil

Jsi povolán být vítězem

„Tomu, kdo zvítězí…“ Zjevení 2:7

Nikdo se nestane velkým, dokud něco nepřekoná. Pavel napsal: „…otevřela se mi zde veliká a nadějná příležitost, ale také protivníků je mnoho“ (1. Korintským 16:9). Velké dveře příležitostí s sebou nesou velké výzvy, které rozšíří tvou víru. Kdyby bylo tak snadné dosáhnout vynikajícího úspěchu, měli by ho všichni.

Bůh může obnovit tvoje bohatství

„… Hospodin mu navrátil vše, co ztratil…“ Jób 42:10, B21

Patrick Kavanaugh ve své knize Duchovní životy velkých skladatelů rozebírá mistrovské dílo Georga Friedricha Händela „Mesiáš“. Händel byl mírně řečeno nepředvídatelný skladatel – jednou nahoře, jednou dole, pohyboval se od jednoho problému ke druhému. V té době ještě nebylo možné vyhlásit osobní bankrot