„Když ho Ježíš uslyšel, zastavil se.“ Lukáš 18:40, přel. z angl.

Máš ve svém harmonogramu místo pro to, aby ses mohl zastavit? Jeden spisovatel napsal: „Ježíš se zastavil, když lidé potřebovali pomoc. V přerušení svých aktivit viděl příležitost projevit Boží lásku. Běda těm, kdo jsou tak zaneprázdněni ‚záchranou světa‘, že ignoruji volání těch, kdo něco potřebují. Měli bychom být připraveni jako milosrdný Samaritán zastavit se u někoho, kdo je zraněný. ‚Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí – jak v něm může zůstávat Boží láska?‘ (1. Janova 3:17). Když Ježíš jednal v lásce, lidé poznávali, že ‚Bůh navštívil svůj lid‘ (viz Lukáš 7:16).“
Chuck Swindoll napsal: „Ten, kdo prohlásil: ‚Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh‘ (Žalm 46:11), musí být zarmoucen, když je svědkem našich zběsilých, nutkavých a vzrušených myšlenek. Místo tichého a pohotového ducha mu nabízíme myšlenkovou pračku vířící úzkostí, nelibostí a netrpělivostí. To ale můžeš změnit. Zde je návod:
1) Přiznej si to. Uvědom si, že jsi příliš zaneprázdněný a že s tím musíš něco udělat – teď hned. Nedávno jsem to zkusil, a společně s rodinou jsme v slzách uvolnili některé mosty jednoho k druhému, které byly zarostlé trním.
2) Přestaň s tím. Od této chvíle odmítni každou činnost, která není nezbytně nutná. Zní to nemilosrdně? Stejně jako čas. Stejně jako tvůj zdravotní stav. Přestaň se cítit tak důležitě. Najde se někdo jiný, ​​kdo bude například sedět ve výboru nebo kdo bude moudrý a přijme lepší plán.
3) Vytrvej v tom. Je snadné rychle začít a stejně rychle skončit. Pavel řekl Galatským: ‚Běželi jste dobře! Kdo vám zabránil, abyste se drželi pravdy? Jistě to nevyšlo od toho, který vás povolává‘ (Galatským 5:7-8).
4) Sdílej to. Jakmile uvidíš výsledky plynoucí z přeskupování svých priorit, řekni o tom dalším, kdo jsou ‚závislí na aktivitách‘. Rádi přestanou, když budou vědět jak.“