„Bez víry však není možné zalíbit se Bohu.“ Židům 11:6

O víře obvykle uvažujeme z hlediska získání odpovědí na své modlitby a věcí, které nám může dát jenom Bůh. A to je v pořádku. Je zde ale ještě důležitější důvod k budování vlastní víry: víra kvůli zalíbení se Bohu! „Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají“ (Židům 11:6). Co se Bohu líbí? Tvoje víra! Co se mu nelíbí? Nedostatek tvé víry!
V minulosti křesťané někdy vášnivě popisovali modlitbu jako „dobývání nebeských bran“. Bylo to sice upřímné vyjádření, ale nebylo úplně přesné. Ta bitva není mezi tebou a nebem! Před tebou je červený koberec, po kterém vždycky můžeš jít přímo k Bohu. „Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas“ (Židům 4:16). Pokud je tu bitva, je mezi tebou a silami pekla (viz Efezským 6:12-18).
Proč jsou někdy naše modlitby neefektivní? Bible říká: „… zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla, když ji vírou nepřijali“ (Židům 4:2). Ano, Bůh je pohnut tvými potřebami, ale odpovídá na tvou víru. Proto není nic důležitějšího, než budovat svou víru. A jak to uděláš? „Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo“ (Římanům 10:17, B21). Takže jdi do Božího slova, přijmi Boží slovo pro sebe, modli se, a věci ve tvém životě se začnou měnit k lepšímu.