„… a všechno ostatní vám bude přidáno.“ Matouš 6:33

Někteří lidé si myslí, že jediným Božím cílem je zachránit jejich duši, pomoci jim stát se tak morálně bezúhonnými a duchovně zralými, jak jen to je možné, a jednoho dne je vzít do nebe, aby tam s ním žili. V jistém smyslu je to pravda. Není ale pravda, že by Boha nezajímaly tvá práce, tvé zdraví, vztahy, peníze nebo tvé sny a cíle jen proto, že tyto věci jsou svým způsobem tělesné, světské a pomíjivé. Pokud takto uvažuješ, „zduchovňuješ“ každé zaslíbení, které čteš v Bibli, a když se modlíš, věříš, že jediné, co Bůh chce, je pomoci ti stát se duchovnějším.
Podívejme se do Písma, co o tom Bůh ve skutečnosti říká. Pravdou je pravý opak (viz Jozue 1:8, Izajáš 48:17, 3. Janova 2). Jestli trváš na tom, že Bůh nehraje žádnou roli v dosahování tvých pracovních úspěchů nebo finančního zabezpečení, odporuješ jeho Slovu. Ke všemu jsi na tenkém ledě, protože ze sebe děláš jediný zdroj svého úspěchu, a tohle Bible nazývá – pýchou!
Ježíš učil: „Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno“ (Matouš 6:31-33). Aby bylo jasno: Bůh chce, abys v životě uspěl ze správných důvodů, a chce, abys měl všechno, co k tomu potřebuješ.