„Boží duch mě učinil, dech Všemocného mě oživil.“ Jób 33:4

Do oken si můžeš dát mříže, do auta alarm, do firmy videokamery a cenné věci do trezoru. Jak ale chráníš to nejcennější, co máš, svůj duchovní život?
Elíhú řekl Jóbovi: „… dech Všemocného mě oživil“ (Jób 33:4). Když do tebe v okamžiku spasení Bůh vdechl svého Ducha, stal ses duchovně živým. Získal jsi schopnost Boha milovat, sloužit mu a dělat mu radost. A to je to, po čem jde nepřítel nejprve – po té části Boha, která je v tobě! Aby se k tomu mohl dostat, zaútočí na tvé tělo, povede válku proti tvé mysli a pokusí se ovládnout tvé návyky, pochybnosti a strachy. Použije k tomu dokonce druhé lidi, včetně blízkých přátel a rodinných příslušníků. Když Bůh dechl na Adama, Adam ožil. Poznal, kým je a kdo jej povolal do života.
Nepřehlédni tuto lekci! Dokud si neuvědomíš, že tě Bůh stvořil a vykoupil s určitým záměrem, budou se ti snažit „vdechovat“ svou identitu a záměry jiní. A to je nebezpečné, protože kdo tě definuje, ten tě může ovládat! Jak se tedy můžeš chránit? Žij každý den s vědomím Boží přítomnosti! Žalmista řekl: „… ty jsi moje útočiště a pevná věž proti nepříteli. Chci navěky pobývat v tvém stanu, utéci se do skrýše tvých křídel“ (Žalm 61:4-5). Když budeš v tomto bezpečném prostoru, nepřítel se nebude moci dotknout ani tebe, ani ničeho, co ti právem patří.