„… kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.“ 2. Korintským 9:6

Tvou finanční sklizeň určuje to, kolik utratíš, kolik ušetříš a kolik zaseješ do Božího království. Bible učí, že nepřetržitá setba zaručuje nepřetržitou sklizeň. Tvá budoucnost začíná tím, co právě teď držíš v ruce. Ničeho není tak málo, aby se to nedalo rozmnožit.
Každý z nás dostal od Boha něco, co je schopno rozmnožení. Tajemství spočívá v tom, vložit to do jeho rukou. Bůh chce, abychom uspěli, měli zdroje potřebné k naplnění jeho vůle a pomohli ostatním činit totéž. Řekl: „Já jsem Hospodin … Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu…“ (Izajáš 48:17). V Novém zákoně Ježíš učil rybáře, jak nalovit více ryb (viz Lukáš 5:1-11). Při jedné příležitosti dokonce poradil učedníkům, kde mají vzít peníze na zaplacení svých daní (viz Matouš 17:27). Učil, že dávání, nikoli zadržování, je cestou, jak rozmnožit to, co ti bylo dáno (viz Lukáš 6:38). Někdy je tvé zrno jedinou cestou, jak se dostat z potíží. Musíš ale být ochotný ho zasít.
Zde jsou fakta z Písma. Ježíš ukazoval lidem, kde mohou najít peníze. A když se jim něco nepodařilo, motivoval je, aby vstali a zkoušeli to znovu – s použitím jeho metod. Řekl jim, že Bůh je jejich nevyčerpatelným zdrojem zaopatření, a povzbuzoval je, aby očekávali sklizeň z každého semene, které zasejí. Pavel řekl: „… radostného dárce miluje Bůh … Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo…“ (2. Korintským 9:7-8). Podtrženo a sečteno: Pokud zaseješ, budeš sklízet! Je to tak jednoduché!