„… vrcholem radosti je být s tebou…“ Žalm 16:11

Požádej dvacet lidí o popis nebe, a pravděpodobně dostaneš dvacet různých odpovědí. O jedné věci se však spekulovat nedá: „… odejít a být s Kristem … je jistě mnohem lepší…“ (Filipským 1:23). Je to lepší než cokoli, co si dokážeme představit.
Anna, dcera Billyho Grahama, vzpomínala na rozhovor se svou maminkou před jejím odchodem do nebe: „Vyprávěla jsem jí o své nedávné návštěvě Westminsterského opatství, místa, kde se odehrávají korunovace anglických králů a královen a sňatky členů královské rodiny. Vchod do katedrály určený pro turisty je temný a stísněný. Naproti němu jsou jiné dveře, které vedou do vznešené, slavné svatyně Westminsterského opatství. Spoře osvětlená chrámová předsíň je místem, kde si člověk před vstupem do katedrály může zakoupit vstupenku a tištěného průvodce. Nedovedu si představit, že by někdo držel v ruce vstupenku, listoval si v průvodci a spokojil by se přitom jen s pobytem ve vstupní hale. Když se znovuzrodíme skrze víru v Ježíše, vyzvedáváme si svou vstupenku do nebe a seznamujeme se s Biblí, se svým ‚průvodcem na cestě do nebe‘. Moje matka opustila chrámovou předsíň a vešla do svatyně 14. června 2007. Je nepředstavitelné, že už nikdy nespatřím třpyt v jejích očích a neuslyším moudrost jejích slov. Přes veškerou bolest srdce ale vím, že jediným smyslem jejího – i našeho – bytí je přechod do nebe. Žalmista řekl: ‚… vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho‘ (Žalm 16:11). Jednou i já vykročím, abych žila věčně ve svatyni. V mezičase chci druhým ukazovat na záblesk domu našeho Otce, aby hleděli kupředu s nadějí, že tam vejdou.“