„Otče, děkuji ti, žes mě vyslyšel.“ Jan 11:41

Než Ježíš vzkřísil Lazara z mrtvých, modlil se: „Otče, děkuji ti, žes mě vyslyšel“ (Jan 11:41). Když víš, že tvá modlitba je v souladu s Boží vůlí, můžeš ji zakončit stejnými slovy: „Otče, děkuji ti, žes mě vyslyšel.“ Musíš rozumět, že když se modlíš, ďábel chce, abys skončil a přemýšlel, zda tě Bůh skutečně slyšel nebo zda je ochoten tvou žádost splnit. Pokud ale víš, že tvou modlitbu vyslyšel, budeš mít důvěru a budeš myslet, jednat i mluvit jinak. Úzkost vystřídá pokoj. Zde je několik míst k rozjímání:
„Nechť … prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí“ (Jakub 1:6). „Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho“ (1. Janova 5:14-15). „… kdo řekne této hoře: ‚Zdvihni se a vrhni se do moře‘ – a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít“ (Marek 11:23-24).
Začni dnes Bohu děkovat, že slyšel tvou modlitbu a že na ni odpoví způsobem, který bude pro tebe nejlepší.