„Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.“        1. Mojžíšova 2:15

Bůh nejprve stvořil člověka. Pak udělal zahradu a člověku řekl: „Starej se o ni.“ Možná sis myslel, že práce přišla jako následek pádu. Je pravda, že tehdy získala jiný význam, bylo by ale chybou domnívat se, že práce našich „prvních prarodičů“ neměla smysl. Od časů stvoření Adama a Evy je jasné, že Bůh chtěl, abychom byli jako on – kreativní, produktivní, abychom investovali do úkolů, které přispějí ke splnění jeho záměrů. Adam a Eva dostali na starost zahradu a před svým sobeckým rozhodnutím neposlouchat Boha prožívali ve své práci maximální naplnění.
Bible říká: „Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve“ (1. Mojžíšova 2:19). První prací ve vesmíru byla identifikace povahy, obdarování a síly každého stvoření a dohled nad nimi. To je manažerská pozice! A kdo má hodně práce, potřebuje výkonného asistenta. Proto Bůh stvořil Evu, aby byla Adamovou „pomocnicí“.
Nepotřebuješ hledat nikde dál než v Bibli, aby sis uvědomil, že produktivní práce je Božím plánem pro tvůj život. Dobře vykonaná práce je sama sobě odměnou. Dává ti vědomí hodnoty, bez kterého snadno můžeš upadnout do deprese. Nenech se zmást mediální propagandou, která tvrdí, že úspěšní lidé nemusejí pracovat. Každý z nás je stvořen k tomu, aby v životě naplnil svůj úkol, a to bez ohledu na stav svého bankovního konta.