„Volej ke mně a odpovím ti.“ Jeremjáš 33:3

V několika příštích dnech se zaměříme na některé důvody, proč naše modlitby nejsou vyslyšeny.
Padlé andělské mocnosti. Daniel se modlil tři týdny a nedostal odpověď. Proč? Protože se proti němu postavil „kníže perského království“, ďábelská síla v duchovní oblasti (viz Daniel 10:13, B21). Bůh tedy poslal Michaela, jednoho z archandělů, aby s ním bojoval. O dvacet jedna dnů později souboj skončil a Daniel dostal odpověď. Pavel řekl: „Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech“ (Efezským 6:12, ČSP).
Jak mocný je ďábel? Dost mocný na to, aby tě oklamal (viz 2. Korintským 4:4). Dost mocný na to, aby ti přivodil chorobu (viz Jób 2:7). Dost mocný na to, aby oponoval spravedlivému (viz Zachariáš 3:1). Dost mocný na to, aby tě pohltil (viz 1. Petrova 5:8). Jak ho tedy můžeš překonat? Poté, co nám Pavel řekl, že bojujeme proti duchovním mocnostem, pokračoval: „V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte…“ (Efezským 6:18). Kristus, který žije v tobě, je silnější než nepřítel, kterému čelíš. Ježíš řekl: „Střeží-li silný muž v plné zbroji svůj palác, jeho majetek je v bezpečí. Napadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu všechnu jeho zbroj, na kterou spoléhal, a kořist rozdělí“ (Lukáš 11:21-22).
Satan je silný, Ježíš je však silnější. Jan zapsal: „… byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví“ (Zjevení 12:10-11). Nejsi rád?