„… jestliže nás srdce neobviňuje…“ 1. Janova 3:21

Třetí překážkou pro vyslyšení modliteb je nevyznaný hřích. Po dobytí Jericha, nejmocnějšího města zaslíbené země, byli Izraelci poraženi hrstkou vojáků v malé vesnici Aj. Jozue byl otřesený! „…roztrhl své roucho, padl před Hospodinovou schránou tváří k zemi…“ (Jozue 7:6). Poslechni si jeho modlitbu: „Až to uslyší Kenaanci a ostatní obyvatelé země, obklíčí nás a vyhladí naše jméno ze země. Co pak učiníš pro své veliké jméno?“ (Jozue 7:9).
Jak odpověděl Bůh? Možná tě to překvapí. „Vstaň! Co je s tebou, že jsi padl na tvář? Izrael zhřešil“ (Jozue 7:10-11). Co se stalo? Akán, izraelský voják, ukradl něco z válečné kořisti, která patřila Bohu. Jericho bylo prvním městem v zaslíbené zemi, které bylo dobyto, a Bůh řekl, že prvotina ze všeho, co máme, patří jemu (viz Přísloví 3:9). Poklady z následujících devíti bitev patřily lidu, ale poklad z Jericha náležel Bohu.
Je čas modlit se, a čas modlitby zanechat, aby ses mohl vypořádat s hříchem ve svém životě. Nemůžeš se modlit: „Pane, co chceš, abych dělal?“ když víš, co máš dělat, ale nejsi k tomu ochotný. Mluví k tobě Bůh v dnešním slově? „… jestliže nás srdce neobviňuje, máme svobodný přístup k Bohu; oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí“ (1. Janova 3:21-22).