„Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších…“        1. Korintským 15:17

Televize Fox News přinesla zprávu o jednom floridském profesorovi, který vybídl své studenty, aby na list papíru napsali jméno Ježíš, položili jej na zem a dupli na něj. Všichni studenti to udělali, kromě jediného. Ten řekl, že z lásky a věrnosti k Ježíšovi tohle neudělá. Odmítl se podvolit i pod výhružkou vyloučení.
To nás vede k otázce: Proč by učitel, i když ateista, měl dělat takovou věc? Odpověď zní: Protože někdy bojujeme proti tomu, čeho se bojíme. Říká se tomu „život v popírání“. Přemýšlej o tom: Nenávist a zášť obvykle končí ve chvíli smrti, protože ten člověk je mrtvý a více už nad tebou nemá moc. Tak proč někteří lidé stále nenávidí Ježíše? Ze strachu! Hluboko uvnitř se bojí, že je živý a že jeho vliv ve světě narůstá. A on bude narůstat i nadále!
„… zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře“ (Izajáš 11:9). Historická pravda o Ježíšově vzkříšení je pro každého, kdo má upřímnou, otevřenou mysl, mimo pochybnosti. Ale největší důkaz jeho vzkříšení je vidět v proměněných životech. Pavel napsal: „Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale Duch dává život, protože jste ospravedlněni. Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá“ (Římanům 8:10-11). Skladatel Alfred Ackley to vyjádřil slovy: „Ptáš se mě, jak mohu vědět, že žije? Protože žije v mém srdci.“