„Rozšířili špatnou zprávu…“ 4. Mojžíšova 13:32, přel. z angl.

Odrazování zvědů způsobilo, že Izraelci začali pochybovat o Božím zaslíbení, zřekli se svého snu a zemřeli na poušti. Ironií je, že byli jen několik dnů cesty od zaslíbené země!
Jak k tomu došlo? Po čtyřiceti dnech strávených v Kanaánu, zemi tak úrodné, že jeden hrozen vína museli nést dva muži, se deset z dvanácti zvědů vrátilo se slovy: „‚Nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu, vždyť je silnější než my.‘ Pomluvami zhaněli Izraelcům zemi, kterou prozkoumali…“ (4. Mojžíšova 13:31-32). Chtěl bys vědět, co si Bůh myslí o lidech, kteří šíří takovéhle zastrašování? „Muži, které Mojžíš poslal prozkoumat zemi a kteří po návratu podněcovali celou pospolitost k reptání proti němu tím, že pohaněli tuto zemi pomluvami, ti muži, kteří pohaněli zemi zlými pomluvami, zemřeli zasaženi Hospodinem. Z oněch mužů, kteří šli prozkoumat zemi, zůstali naživu Jozue, syn Núnův, a Káleb, syn Jefunův“ (4. Mojžíšova 14:36-38).
A co ty? Když vidíš jiné lidi, jak čelí negativním okolnostem, dáváš najevo pochyby o jejich schopnosti uspět? Dokážeš naslouchat plánům druhých bez deprimujících poznámek? I když se třeba nedokážeš ztotožnit se sny druhého, buď aspoň ochoten stát s ním ve víře, že se v jeho plánech a úsilí naplní dokonalá Boží vůle. Pomysli na všechny lidi, kteří tě během tvého života povzbuzovali! Ve světě plném negativity a špatných zpráv občas každý potřebuje trochu povzbuzení. Snaž se tedy lidem v okruhu svého vlivu vědomě říkat upřímná slova ujištění, podpory a inspirace. A když narazíš na někoho, kdo tě odrazuje, nenech se jím vykolejit. Připomínej sobě i takovým lidem, že Bůh může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit (viz Efezským 3:20). Protože on opravdu může!