Klopýtl jsi?

„Vy všichni … klopýtnete…“ Matouš 26:31, přel. z angl.

Večer před svou smrtí Ježíš prohlásil: „Vy všichni této noci klopýtnete, neboť je psáno: ‚Budu bít pastýře a rozprchnou se ovce stáda.‘ Po svém vzkříšení však vás předejdu do Galileje“ (Matouš 26:31-32, přel. z angl.).Zamysli se nad tím! Jestliže mohli klopýtnout učedníci, kteří tři

Jistota spasení

„… já jim dávám věčný život…“ Jan 10:28

Zárukou tvého spasení není tvůj výkon, ale Kristův výkon na kříži. Jistě budou chvíle, na které budeš hrdý, a jiné, za které se budeš stydět. Pokud ale svou naději skládáš v Krista, jsi spasený a půjdeš do nebe.Ježíš řekl: „Já jim dávám věčný život: nikdy

Bůh je s tebou

„Příbytkem je Bůh dávnověký, pod tebou jsou paže věčné.“ 5. Mojžíšova, 33:27, ČSP

Zamysli se nad těmito nadčasovými slovy Margarety Fishbackové Powersové: „Jedné noci jsem měla sen. Šla jsem se svým Pánem po mořské pláži. Na nebi probleskovaly výjevy z mého života. Všimla jsem si, že každý výjev provázely dvě řady stop v

Žij pro to, co je důležité!

„… všechno své klopotné pachtění pod sluncem … jeho plody zanechám…“        Kazatel 2:18

Když budeš tvrději pracovat, můžeš si vydělat více peněz, nemůžeš ale získat více času. V jedné písni se zpívá: „Čas jsou možná peníze, ale peníze ti čas nekoupí“. Jeden příběh vypráví o muži, který pracoval v továrně na noční směně

Bůh ti přikazuje milovat

„To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.“ Jan 15:12

Kdyby láska byla jen pocitem závislým na činech a reakcích někoho jiného, nebo kdyby byla jen neovladatelnou emocí, Ježíš by neřekl: „To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás“ (Jan 15:12). To znamená,