„… jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb…“ Lukáš 5:9

Druhá lekce: Bůh má zájem na tvém úspěchu. Petr věděl, že Ježíš je velký učitel a že umí dokonce uzdravovat nemocné. Nyní se ale měl dozvědět, že Ježíš chce, abychom uspěli ve své kariéře. Sám měl pravděpodobně nejlepší sítě, vlastnil dobrou loď a věděl přesně, kde se dá nalovit nejvíce ryb. A na dobrém úlovku závisel jeho příjem. Ale poté, co lovil celou noc a nic nechytil, udělal nejlepší krok svého života, zapojil do svého podnikání Ježíše!
Věděl jsi, že Bůh chce, abys uspěl? Nechceš snad ty sám, aby tvé děti uspěly? A u Boha je to stejné. Otázka zní: Zveš Boha, aby pracoval společně s tebou? Je mu tvé podnikání kdykoli k dispozici? Může tvým prostřednictvím sloužit lidem? Příliš často se snažíme oddělovat světské věci od duchovních, křesťanský život jsme si hezky oddělili od kariéry. To ale Bohu brání, aby tvému podnikání nebo zaměstnání mohl žehnat. Když si to uvědomíš, pokud budeš moudrý, začneš postupovat podle biblických zásad.
Zde je jeden z Božích principů úspěchu: „Neustále studuj tuto knihu pokynů. Dnem i nocí nad ní rozvažuj, ať máš jistotu, že se poslušně řídíš vším, co je v ní napsáno. Jedině tak dosáhneš ve všem svém konání zdaru a úspěchu“ (Jozue 1:8, přel. z angl.). Bůh, generální ředitel vesmíru, říká: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš“ (Izajáš 48:17). Tak si dnes toto zaslíbení nárokuj!