„Především střez a chraň své srdce…“ Přísloví 4:23

Šalomoun řekl: „Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život“ (Přísloví 4:23). Všimni si sledu událostí, které vedly k Davidovu pádu: viděl ženu, jak se koupe, ptal se na tu ženu, vzal si ji (viz 2. Samuelova 11:2-4). Viděl – ptal se – vzal.
Pokud zatoužíš po někom, kdo není „tvůj“, okamžitě odvrať oči. „Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista…“ (2. Korintským 10:5). Střež svou mysl. Místo abys ji plnil fantaziemi z časopisů, televize nebo internetu, naplň ji Božím slovem a vzpomínkami na nejlepší okamžiky se svým partnerem. Pracuj na posílení svého manželství. Rozhodni se milovat, i když se ti nechce, a tvá láska začne kvést. Ježíš řekl: „… každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci“ (Matouš 5:28). Proč to Ježíš řekl? Protože každý vášnivý pohled ohrožuje váš vztah. Čím méně po svém partnerovi toužíš, tím více budeš hledat důvody, jak své fantazie ospravedlnit. A nejsmutnější na tom je, že nikdy nevíš, jak dobrý váš vztah mohl být. Když byl David konfrontován, činil pokání a napravil se, řekl: „V srdci si ukládám tvé výroky, abych proti tobě nehřešil“ (Žalm 119:11, B21). Pokud máš problém s chtíčem, najdi si pastora, poradce nebo přítele, který ti může pomoci. Bible říká: „… bratr se rodí pro chvíle trápení“ (Přísloví 17:17, B21).
Rozdíl mezi vítězstvím a porážkou někdy spočívá v několikaminutovém telefonickém rozhovoru nebo modlitbě s někým, kdo tomu rozumí. Otázka zní: Opravdu chceš jednat správně?