„Nemáte něco k jídlu, hoši?“ Jan 21:5, B21

Někdy Bůh používá náš neúspěch, aby upoutal pozornost a přitáhl nás blíž k sobě. V dvacáté první kapitole Janova evangelia učedníci vypluli lovit ryby, ale za celou noc nic nechytili: „Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl: ‚Děti, nemáte něco k jídlu?‘ Odpověděli: ‚Nemáme.‘ Řekl jim: ‚Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete.‘ Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: ‚To je Pán!‘“ (Jan 21:4-7). Všimni si tří věcí:
1) Ježíš může udělat to, co ty nedokážeš. Pokud si myslíš, že zvládneš věci sám, nechá tě, abys to zkusil. Dokud se domníváš, že to, co ti v minulosti fungovalo, bude fungovat i nadále, nemůže ti pomoci. Teprve až ti dojdou nápady, objevíš: „Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů“ (Zacharjáš 4:6).
2) Bůh může udělat více než ty. Řekl učedníkům: „Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete“ (Jan 21:6). Nedávalo to smysl, ale díky své poslušnosti učedníci vstoupili na takovou úroveň požehnání a hojnosti, o jaké se jim ani nesnilo.
3) Bůh s tebou chce mít vztah. Po snídani s učedníky řekl Ježíš Petrovi: „Pas mé ovce!“ (Jan 21:17). Rybáři se nestarají o ovce, to dělají pastýři! Co to tedy znamenalo? Ježíš zjevil Petrovi jeho pravé poslání a tobě ho zjeví také!