„Pokořte se před Pánem a on vás povýší.“ Jakub 4:10

Ve Starém zákoně Bůh povolával své kněze tak, že jim na lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy byla vylita krev. Bylo to na znamení toho, že byli povoláni uctívat Boha svým sluchem, svými dovednostmi a svým každodenním chozením s ním. Nemůžeš si prostě dělat věci po svém, jsi povolán žít podle Božího slova. Pokud to nebudeš dělat, Bůh tě povede k pokání. A pokud nebudeš činit pokání, bude tě káznit. „… nepodceňuj Pánovu výchovu, ani neochabuj, když jsi od něho kárán; neboť koho Pán miluje, toho vychovává…“ (Židům 12:5-6, ČSP). Všimni si dvou důležitých frází:
1) „Nepodceňuj Pánovu výchovu“ (viz Židům 12:5, ČSP). Tvůj postoj „nikdo mi nebude říkat, co mám dělat“, tě připraví o to nejlepší z Boží ruky a zabrání Bohu, aby si tě mohl účinně použít. „Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost“ (Jakub 4:6).
2) „Neochabuj, když jsi od něho kárán“ (viz Židům 12:5, ČSP). Místo toho, abys viděl v Božím kárání jeho odmítnutí, považuj ho za důkaz toho, že jsi jeho dítě, že má pro tvůj život plán, že to začíná tím, že se pokoříš a uděláš to, co ti řekne. Boží trpělivost je úžasná, Bůh ale nebude čekat věčně. O Jezábel řekl: „Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit … Hle, sešlu na ni nemoc…“ (Zjevení 2:21-22). Na druhou stranu, když se pokořil Achab, její ničemný manžel, Bůh ho uzdravil a znovu obnovil. Když se pokoříš před Bohem, obrátí to tvůj život k lepšímu, i kdyby všechny jiné pokusy selhaly. Slovo pro tebe dnes tedy zní: Dej věci s Bohem do pořádku!