„Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.“ 1. Petrova 5:8

V různých životních etapách budeš mít různá zranitelná místa, jisté ale je, že pokušení se nezbavíš nikdy. Dobrou zprávou je, že nad ním můžeš zvítězit. Ježíš nám dal příklad. Když čelil pokušiteli na poušti, stál na Božím slově. Zde je několik veršů, na kterých můžeš stát, když tě bude něco svádět.
1) „Pán však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky…“ (2. Petrova 2:9).
2) „Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas“ (Židům 4:15-16).
3) „Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát“ (Efeským 6:13).
4) „Bůh pokoje brzo srazí satana pod vaše nohy. Milost Ježíše, našeho Pána, buď s vámi“ (Římanům 16:20).
5) „Hle, dal jsem vám moc šlapat … po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí“ (Lukáš 10:19).
6) „Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát“ (1. Korintským 10:13).