„… neptali se na Hospodinův výrok.“ Jozue 9:14, B21

Když se před rozhodováním budeš radit s Bohem, vyhneš se mnoha potížím. Jozuova cesta k tomuto poznání byla těžká. Právě dobyl Jericho, největší město zaslíbené země. Izraelci opojení vítězstvím měli pocit, že o svém dalším postupu se už s Bohem nemusejí radit. Přílišná sebedůvěra však může být smrtelná!
Gibeonští, jeden z nepřátelských národů v zaslíbené zemi, si uvědomili, že proti Božímu lidu nic nezmohou, proto vyslali vyjednavače, aby s nimi uzavřeli mír. A vyšlo jim to. Poslové lhali, Jozue ale předpokládal, že mluví pravdu a smlouvu podepsal. Ukázalo se, že to byla jedna z největších chyb jeho života. Od toho dne se Gibeonští stali neustálým trnem v patě Izraele. Jozue celý život litoval, že se „na to Boha nezeptal“. Některé staré křesťanské písně obsahují ty největší pravdy. Tady je jedna z nich: „Často o mír přicházíme, trápíme tím duši svou, to protože nespěcháme se vším k Pánu s důvěrou.“
Jsi typem „to musím zvládnout sám, vždyť na to přeci mám“? Mezi ujištěním od Boha a sebejistotou existuje tenká hranice, a když ji překročíš, může tě to přijít draho. Pokud máš tendenci jednat impulzivně nebo pracovat z vlastních sil, přečti si pečlivě a s modlitbou tato slova: „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať“ (Přísloví 3:5-7).