„V každý čas se v Duchu svatém modlete…“ Efezským 6:18

Pomůckou k zapamatování si těchto čtyř základních prvků je akrostich P-R-A-Y („modli se“, jednotlivá počáteční slova zůstávají v angličtině):
1) P = Praise. Oslavuj a chval Pána. Než budeš Boha o něco prosit, dej mu svou chválu. Když jdeš k audienci u prezidenta nebo předsedy vlády, musíš dodržet konkrétní protokol. A stejné to je, když přistupuješ k Bohu. Žalmista řekl: „Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu…“ (Žalm 100:4).
2) R = Repent. Poznej svůj hřích a čiň pokání. Stejně jako žár pece vyplaví na povrch nečistoty z tavícího se kovu, aby mohly být odstraněny, modlitba přináší světlo do postojů, které potřebuješ změnit, posvítí na zlozvyky, které musíš zlomit, a ukáže duchovní bloky, které je třeba odstranit. A co když zapomeneš na některý ze svých hříchů? Pavel napsal: „Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. … Ten, který zkoumá srdce … se přimlouvá za svaté podle Boží vůle“ (Římanům 8:26-27).
3) A = Ask. Pros za sebe i za druhé. Tvé modlitby zvou Boha do dané situace a tvá víra aktivuje jeho moc ji změnit. Modlitbu neomezuje ani vzdálenost, ani žádná jazyková bariéra. Díky modlitbě se věci začnou měnit, jako když stiskneš vypínač a rozsvítíš světlo nebo zapneš topení. Ježíš řekl: „Dám ti klíče nebeského království … všechny dveře, které otevřeš na zemi, budou otevřené v nebi!“ (Matouš 16:19, přel. z angl.).
4) Y = Yield. Naplňuj Boží vůli. Pokud nevíš, co je Boží vůle, je výchozím bodem modlitba. A pokud Boží vůli znáš a nenaplňuješ ji, modlitba tě usvědčí, napraví a nasměruje správným směrem.