„Pokoj tobě; neboj se, nezemřeš.“ Soudců 6:23

Jméno Jahve-Šalom, Hospodin je můj pokoj, objevil Gedeón, když mu Bůh dal za úkol vést Izrael proti Midjáncům, a on viděl, že je to nad jeho schopnosti: „… jak bych mohl Izraele vysvobodit? Můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem v otcovském domě nejnepatrnější“ (Soudců 6:15). Hospodin odpověděl: „Protože já budu s tebou, pobiješ Midjánce jako jediného muže. … Pokoj tobě; neboj se, nezemřeš“ (Soudců 6:16, 23). Vystrašený Gedeón uvěřil Bohu ještě předtím, než bitva začala a bylo zajištěno vítězství. Očima víry si představil pokoj, který je již zajištěn, a postavil oltář pro Jahveho-Šalom, Hospodina našeho pokoje.
My si myslíme, že vnitřní pokoj můžeme mít pouze tehdy, když jsou naše vnější okolnosti příznivé. Poučme se jako Gedeón, že vnitřní pokoj není závislý na změně vnějších okolností. Závisí na víře, že Jahve-Šalom je s tebou. Díky takové víře projdeš bitvou s pokojem v srdci. Ježíš řekl: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět (úpravou vnějších okolností), já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“ (Jan 14:27). Bez ohledu na to, jak moc neschopný si připadáš, zapamatuj si tato slova: „To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. … Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět“ (Jan 16:33).
Tvým úkolem je „vzchopit se“, protože je s tebou Jahve-Šalom, a důvěřovat, že Kristus „přemožitel“ se vypořádá s okolnostmi místo tebe!