„A nazvou ho tímto jménem: ‚Hospodin – naše spravedlnost‘.“ Jeremjáš 23:6

Jméno Jahve-Cidkenu, Hospodin je moje spravedlnost, zjevil Bůh Jeremjášovi, když ohlašoval Ježíšův příchod. „… Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. … A nazvou ho tímto jménem: ‚Hospodin – naše spravedlnost‘“ (Jeremjáš 23:5-6).
Před Ježíšovým příchodem závisela naše spravedlnost na našem vlastním úsilí. „Bude se nám počítat za spravedlnost, budeme-li bedlivě dodržovat každý tento příkaz před Hospodinem, svým Bohem, jak nám přikázal“ (5. Mojžíšova 6:25). V testu spravedlnosti jsme ale moc dlouho neobstáli! A potom se stal naším řešením „Hospodin, naše spravedlnost“. Stalo se to takto: „Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností“ (2. Korintským 5:21, ČSP). Všimni si: My jsme se „stali“ (byli jsme obráceni, změněni v ty, kteří jsou) před Bohem spravedliví! Nemáme se snažit dělat dobré věci jen proto, abychom se mohli před Bohem cítit dobře, nebo abychom si vytvářeli zásobu dobrých skutků, z níž bychom mohli čerpat, když potřebujeme dobít „kredit spravedlnosti“. To, co potřebujeme, musíme čerpat ze spravedlnosti, kterou na náš účet vložil Kristus. Když potřebuješ pokoru, čistotu, trpělivost, laskavost nebo lásku, je zbytečné je hledat v sobě. Prostě je v sobě nemáš! Musíš je čerpat vírou ze zásob uložených pro tebe v Ježíšovi. Srdce obtížená vinou mohou čerpat odpuštění, lidé úzkostného ducha získají pokoj, unavené duše naleznou sílu a ti, kdo mají v mysli zmatek, mohou načerpat vedení z nevyčerpatelné zásoby Jahveho-Cidkenu.
Stejně jako spásu přijmeš vírou, musíš vírou také čerpat spravedlnost i vše ostatní, co potřebuješ, z toho, co pro tebe Bůh vykonal a uložil pro tvé použití v Ježíšovi – Pánu, který je naší spravedlností!