„Jméno města od onoho dne bude: ‚Zde je Hospodin.‘“ Ezechiel 48:35

Během dvacátého pátého roku izraelského zajetí zjevil Bůh Ezechielovi jméno Jahve-Šamma, Zde je Hospodin. Popsal jejich budoucí domov, Jeruzalém, slovy: „Jméno města od onoho dne bude: ‚Zde je Hospodin‘“ (Ezechiel 48:35). To se nevztahuje jenom na Pána Staré smlouvy, ale i na Ježíše, Pána Nové smlouvy, jehož jméno „Immanuel“ znamená „Bůh je s námi“ (viz Matouš 1:23). To znamená, že vždy, na každém místě, za všech okolností, je pro nás všechny dosažitelný a přítomný!
David učinil objev: „Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří? Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš. I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzazším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí“ (Žalm 139:7-10). Jméno Jahve-Šamma znamená, že Boží přítomnost je vše, co potřebuješ. Pamatuješ si chvíle, kdy ti pouhá přítomnost matky či otce přinesla upokojení a dodala sebejistotu? Když byli s tebou, strach, samota i bezmocnost mizely.
V nejhorších chvílích Izraele byla Boží odpověď vždy stejná: „Jsem s tebou.“ Ta slova jim byla zárukou, že jejich potřeby budou hojně naplněny! A dnes Bůh říká tobě: „Jsem s tebou, a ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomné či budoucí obavy, budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu tě neodloučí od mé lásky“ (viz Římanům 8:38-39). To je dostatečné zaslíbení pro kohokoli. Tak si ho přivlastni a měj ho stále s sebou!